B. Chaturdashi 12:11 
Anuradha 4:36 
V. 7:45 – 9:25 
Dur. 10:07 – 10:52 
14:33 – 15:17