S. Ekadashi 14:29 
Uttarabhadra 17:55 
V. Nil
Dur. 12:15 – 12:59 
14:29 – 15:14