S. Navami 15:28 
Shravanam 00:34 
V. 5:03 begin 
Dur. 9:56 – 10:42 
14:35 – 15:21