S. Vidiya 12:22 
Dhanishta 3:28 
V. R. 7:12 
Dur. 8:57 – 9:42 
12:40 – 13:25